Logo SKiE Stowarzyszenie Kultury i Edukacji

O nas

Stowarzyszenie Kultury i Edukacji powstało w 1992 r. dla realizacji programu Integralnej Edukacji Podmiotowej prof. dr. hab. Krzysztofa Wieleckiego. Założycielami była grupa naukowców, dziennikarzy, artystów, pedagogów i psychologów zaniepokojonych postępującą dominacją kultury masowej, obniżeniem progu wrażliwości społecznej i deprecjacją oświaty, a w szczególności niezdolnością polskiej szkoły do kształcenia elit o wysokich kompetencjach umysłowych, społecznych i kulturalnych – tak wówczas i dzisiaj potrzebnych. Warunki te, zdaniem założycieli spełniał program Integralnej Edukacji Podmiotowej prof. Wieleckiego. Stwarzał przestrzeń do kształcenia i wychowania przez świadome uczestnictwo w kulturze intelektualnej i artystycznej, w klimacie idei i praktyki demokracji, tolerancji oraz wsparcia dla rozwoju indywidualnego i twórczych uzdolnień. Założeniem było też, aby uczniowie mieli kontakt z wybitnymi nauczycielami, uczonymi i artystami. Gwarantem wysokiego poziomu dydaktycznego, wychowawczego i kulturalnego oraz obrony przed komercjalizacją, jest Rada Programowa Stowarzyszenia oraz merytoryczne i statutowe kompetencje autora programu.

Radę Programową tworzyli lub tworzą do dziś: +Olgierd Budrewicz, Cecylia Czartoryska, prof. dr hab. Barbara Galas, Józef Hen, prof. dr hab. Krzysztof Knittel, prof. dr hab. Wojciech Kojs, Jerzy Kornowicz, +Zygmunt Kubiak, +Józef Patkowski, prof. dr hab. Marek Rembierz, Jacek Santorski, +Jerzy Stefan Stawiński, prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, Tadeusz Wielecki, Józef Wilkoń, Maciej Wojtyszko.

W 1993 r. Stowarzyszenie utworzyło Szkołę Podstawową nr 86 i Liceum Ogólnokształcące nr 50. W 1999 r. powołano Gimnazjum nr 5. Równolegle powstało Centrum Kultury SKiE, promujące sztukę ambitną, w tym najwartościowszą sztukę współczesną, z którym ściśle współpracują Polsce i zagraniczni artyści oraz instytucje kulturalne. W 2015 r. Stowarzyszenie stworzyło Przedszkole Mała Wilkoniówka oraz Akademię WiedzySKiE.

Autorem programu, współtwórcą i Dyrektorem Naczelnym SKiE, od początku jest prof. dr hab. Krzysztof Wielecki, pedagog, psycholog i socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik Katedry Myśli Społecznej oraz Studiów Doktoranckich Instytutu Socjologii UKSW, autor 3 książek i blisko 100 artykułów naukowych.

Instytucje Stowarzyszenia powstały przy ul. Okopowej 55A w Warszawie, później działały też na ul. Foksal 11, a dzisiaj mają siedzibę przy ul. Kolektorskiej 9/11.