Logo SKiE Liceum Ogólnokształcące nr 50 SKiE

O Szkole

Liceum Ogólnokształcące nr 50 Stowarzyszenia Kultury i Edukacji jest szkołą z ponad 25-letnią tradycją. Powstała w 1993 roku. Właścicielem szkoły jest Stowarzyszenie Kultury i Edukacji: grupa naukowców, artystów, dziennikarzy i nauczycieli, którzy zrzeszyli się, realizując program edukacji podmiotowej prof. dra hab. Krzysztofa Wieleckiego.

Tolerancja, zdolność elastycznego myślenia, wysoki poziom wiedzy ogólnej, wrażliwość, twórcza postawa: to cechy, które mają podstawowe znaczenie dla systematycznego samorozwoju ucznia, jak i do nabywania umiejętności współpracy w grupie, dlatego są w szkole szczególnie promowane.

Dążąc do kształtowania postaw oraz kompetencji rozeznania w świecie wartości, szkoła stara się kształcić umiejętność wyboru rzeczy wartościowych nie tylko w sferze kultury, ale również zdrowego stylu życia i świadomego żywienia, itp. (w związku z tym podjęła współpracę z fundacją „Szkoła na widelcu”- szkoła wzięła udział w pilotażowym projekcie i otrzymała dyplom uznania).

Jako rzecz największego znaczenia, oprócz nauki, przyjęto wychowanie dla i przez kulturę, a zwłaszcza sztukę. Poprzez aktywny udział w kulturze kształtuje się bowiem osobisty stosunek uczniów do świata, rozwija się sfera doznań intelektualnych, orientacji moralnych, wyobraźni i postaw twórczych, kształci się wiele umiejętności przydatnych w życiu. W doborze zajęć szkoła uwzględnia potrzebę ekspresji twórczej, jako ważny czynnik w kształtowaniu osobowości, zapobiegający jednostronnemu rozwojowi intelektu i pozwalający zachować zdrowie psychiczne.

Oprócz wydarzeń kreowanych przez szkołę, uczniowie kontaktują się systematycznie z różnymi formami twórczości w instytucja kulturalnych: festiwalach, koncertach, wystawach.

Szkoła regularnie współpracuje w tym celu m.in. ze Związkiem Kompozytorów Polskich, Festiwalem Warszawska Jesień, Atelier Foksal. Szkoła nawiązała również współpracę z Fundacją Muzyka Kresów, Ośrodkiem Praktyk Teatralnych Gardzienice, ośrodkiem „Pogranicze sztuk kultur, narodów” w Sejnach. Działalność kulturalno-artystyczna koordynowana jest przez Centrum Kultury – jednostkę na stałe wpisaną w życie szkolne.

Działalność na polu kultury i sztuki wplata się w działalność edukacyjną szkoły. W trosce o indywidualny rozwój uczniów wprowadzono przedmioty dodatkowe takie jak: filozofia, logika, teatr, a także pulę zajęć dodatkowych do wyboru (m.in. pracownia teatralna, pracownia plastyczna, kółko filozoficzne, dyskusyjny klub filmowy).

Dla wspierania rozwoju uczniów szkoła oferuje także dodatkowe godziny konsultacyjne z przedmiotów matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Dbałość o kształcenie języków obcych wyraża się zwiększeniem liczby godzin w każdej klasie. Poprzez to od trzech lat udaje się wprowadzać uczniów do końcowych etapów olimpiad przedmiotowych. Wyrazem bardzo poważnego traktowania egzaminu maturalnego z matematyki jest organizowanie corocznego „maratonu matematycznego” poświęconego intensywnym warsztatom rozwiązywania zadań i wspólnej wytężonej, aktywnej pracy w zakresie matematyki.

Liceum dochowało się kilku tradycji, które pielęgnowane są systematycznie:

  1. Tradycją taką są coroczne wyjazdy integracyjne, które są okazję do studiów antropologicznych, a także wychowania w tolerancji i zamiłowaniu do wielokulturowości.

  2. Rok rocznie liceum wyjeżdża na kilkudniową sesję naukową, gdzie pod kierunkiem nauczycieli pracuje warsztatowo nad syntetycznym tematem formułowanym jednorazowo w początkach roku szkolnego.

  3. Każda klasa liceum angażuje się w coroczne przygotowanie spektaklu teatralno-muzycznego odgrywanego przed publicznością szkolną i pozaszkolną, między innymi rodziców. Spektakle te - świetnie i niejednokrotnie brawurowo wystawiane - uzyskują najwyższe oceny wśród specjalistów, którzy mieli okazję się z nimi zapoznać. Niektóre spektakle były wystawiane na deskach profesjonalnych teatrów.

  4. Tradycyjne kiermasze szkolne, których dochód przeznaczony jest na pomoc potrzebującym, działalność charytatywną.

  5. tzw. Wolna Wszechnica – czyli autorskie zajęcia nauczycieli. Celem tych zajęć jest lepsze poznawanie osobowości i pasji nauczycielskich i uczniowskich oraz lepsze zrozumienie pomiędzy nauczycielami a uczniami. Sprzyja to bardziej zintegrowanemu funkcjonowaniu społeczności szkolnej.

Szkoła, dzięki wykwalifikowanej kadrze realizującej założenia programowe, umożliwia naszym wychowankom ustawiczne wzbogacanie wiedzy o świecie i o sobie samym. Szkolny system pedagogiczny, oparty na cyklicznych wykładach i warsztatach, skłania nauczycieli do stałego doskonalenia warsztatu pedagogicznego: w zakresie dydaktyki i wychowania, psychologii rozwojowej oraz socjologii wychowania.

Ze względu na kameralność szkoły, świetną współpracę nauczycielsko-uczniowską i zaangażowanie nauczycieli w życie szkoły, nie istnieje anonimowość, a przez wszystkie strony procesu edukacyjnego (nauczycieli, rodziców, uczniów) szkoła oceniana jest jako bardzo bezpieczna.

W kronice absolwentów uczniowie napisali o szkole:

„Szkoła marzeń – to chyba najtrafniejsze określenie tego wspaniałego ośrodka oświaty i kultury. Trudno w paru zdaniach opisać jak wiele ta szkoła wniosła dobrego, kształtując i ukierunkowując mnie na wielu płaszczyznach.
Świetna niezapomniana atmosfera, wyjazdy 
i ludzie których tu poznałem na trwałe pozostaną w moim sercu.”

 

„Nie potrafię sobie wyobrazić lepiej spędzonych lat. Szkoła pozwala spełniać marzenia.”

 

„Ta szkoła nadała mi kierunek i to, co chcę robić w życiu, zmieniła punkt widzenia
i postrzegania wszystkiego. Czuje, że te trzy lata najbardziej wpłynęły na mój rozwój”.