Logo SKiE Liceum Ogólnokształcące nr 50 SKiE

Ewaluacja zewnętrzna Liceum

Powrót >>

W lutym i marcu br miała miejsce zewnętrzna ewaluacja naszego liceum,
dokonana przez KO
Raport z ewaluacji jest dostępny na stronie npseo.pl:  www.npseo.pl

 Oto fragmenty wniosków  i opinii zaczerpnięte z raportu:

  • Realizacja podstawy programowej (…) sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia i osiąganiu przez niego wysokich wyników.
  •          Wsparcie, udzielane uczniom i ich rodzicom przez szkołę (…)jest adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań.
  •          (…) kształtowane z aktywnym udziałem uczniów kompetencje, umiejętności i postawy są przydatne w dorosłym życiu.
  •          W szkole nie występuje zjawisko dyskryminacji. Działania antydyskryminacyjne mają charakter profilaktyczny, obejmują wszystkich uczniów i zapewniają im poczucie bezpieczeństwa.

 

  •          Zajęcia pozalekcyjne wspierają uczniów w nauce, są interesujące i powszechnie dostępne dla uczniów.
  •          Prowadzone przez wszystkich nauczycieli działania (…) pozwalają na skuteczne planowanie pracy z uczniem, indywidualizowanie procesu edukacyjnego, nabywanie przez uczniów koniecznych kompetencji, umiejętności i zachowań oraz osiągania przez uczniów indywidualnych sukcesów
  •          Cele, określone do realizacji w bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej są adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań uczniów, w zakresie przygotowania do kolejnych etapów kształcenia i funkcjonowania na rynku pracy.
  •          Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych (ART., sesje naukowe w Waplewie) tworzy warunki do aktywnego funkcjonowania uczniów w dorosłym życiu
  •          (…) wszyscy nauczyciele indywidualizują proces edukacyjny oraz motywują uczniów do większej aktywności w trakcie nabywania nowych kompetencji, umiejętności i zachowań, przydatnych w dorosłym życiu. Działania szkoły w zakresie rozpoznawania sytuacji poszczególnych uczniów (ich potrzeb, możliwości, problemów osobistych i rodzinnych) oraz realizacji działań adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb, w tym także wspierania uczniów i ich rodziców, są prowadzone w sposób celowy, powszechny i skuteczny